Hơn cả tiếp tay!

Trên thế giới, đa phần các quốc gia liền thổ. Sống ở hai quốc gia mà chung tiếng gà gáy sớm, có gì thi vị hơn trong thâm tình quốc tế ! Nhưng chung biên giới cũng nảy sinh biết bao rắc rối, nhẹ thì cãi vã, vừa vừa thì xây tường bịt lối, nặng thì dùng súng nói chuyện. Những gì diễn ra trên biên giới Việt –Trung từ bao đời nay cũng chẳng khác là mấy những gì đã và đang xảy ra giữa một số quốc gia chung núi chung sông. Từ cái ranh “Trời định”, phòng ngừa để tự bảo vệ mình đã vất vả, nhưng có lẽ, ít dân nào lại tự mang thêm nhiều rắc rối cho chính mình như người Việt, hành động này được diễn tả là tiếp tay.